I RAJD na orientację
„Bojowym Szlakiem ks. Ignacego Skorupki”
REGULAMIN

W I Rajdzie Rowerowym na Orientację Bojowym Szlakiem ks. Ignacego Skorupki mogą brać udział osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Koniecznie należy posiadać sprawny technicznie rower, dobre chęci i pozytywne nastawienie. Oprócz roweru zabrać należy: kurtkę wiatrową, najlepiej pelerynę przeciwdeszczową, czapkę lub chustkę na głowę, okulary przeciw słońcu, wiatrowi. Zalecany jest kask! Na drogę oprócz ulubionych przekąsek warto zabrać butelkę z wodą z sokiem oraz żelki. Cukier daję energię; żelatyna dobrze wpływa na stawy. Dobrze jest ze sobą zabrać łatki lub dętkę oraz pompkę, bandaż, plaster opatrunkowy, wodę utlenioną i gazę. Mapę trasy każdy uczestnik otrzyma od organizatora rajdu .

I. Nazwa Imprezy

I Rajd Rowerowy na Orientację „Bojowym Szlakiem ks. Ignacego Skorupki”

II. Termin

15 maja 2010 r. (sobota)

III. Trasa rajdu:

Katedra Warszawsko-Praska (początek), Jagielońska, Zamoyskiego, Lubelska, Bliska, Żupnicza, Mińska, Chrzanowskiego, Makowska, Chłopickiego, Szeroka, Gontarska, Chełmżyńska, Powroźnicza, Marsa, Cyrulików, gen. Chruściela, poligon, kaplica w Ossowie (koniec)

IV. Długość trasy Warszawa – Ossów

ok. 30 km

V. Cel Rajdu

 • Promocja postaw patriotycznych
 • Popularyzacja historii „Cudu nad Wisłą” i sylwetki ks. Ignacego Skorupki
 • Aktywny wypoczynek

VI. Organizator

Kuria Diecezji Warszawsko – Praskiej, Kuria Metropolitarna Warszawska, Kuria Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Arka”, Duszpasterstwo Akademickie św. Anny w Warszawie i Warszawskie Towarzystwo Cyklistów

VII. Koordynatorzy: ks. Janusz Kopczyński (xjanusz@wierzymy.pl), ks. Michał Muszyński (michal.muszynski@swanna.waw.pl)

VIII. Patronat Honorowy przyjęli:

 • Ks. Abp Henryk Hoser, Ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej
 • Ks. Abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
 • Ks. Bp. Gen. Dyw. Tadeusz Płoski, Biskup Polowy Wojska Polskiego (zmarły tragicznie 10.04.2010 r. pod Smoleńskiem)

IX. Patronat Medialny.

Tygodnik „Idziemy”, Radio Warszawa 106,2

X. Program Rajdu

 • Zbiórka godz. 8.30 - Warszawa ul. Floriańska przy pomniku ks. Skorupki
 • Modlitwa i komunikaty techniczne
 • Wyjazd na trasę godz. 9.00
 • Godz. 13.00 – Eucharystia w Ossowie
 • Od godz. 14.00 Grochówka, konkursy, wręczenie dyplomów i nagród

XI. Ilość osób ograniczona do 250

XII. Zapisy do 13 maja na adres e-mail: rajdskorupki@wierzymy.pl

W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko, datę urodzenia.

XIII. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu. 

2. Uczestnikiem rajdu rowerowego może być osoba, która spełni następujące warunki:

 • jest pełnoletnia
 • jest niepełnoletnia i posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
 • zapozna się z życiorysem ks. Ignacego Skorupki

3. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower

4. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze.

5. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

6. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią.

7. Dopuszcza się korzystanie z jezdni (w mieście i poza miastem ) w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie. Kolumna może liczyć do 10 osób i poruszanie się po prawej stronie jezdni.

8. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.

9. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.

10. Zabrania się oddalania lub opuszczenia rajdu bez uprzedniego powiadomienia koordynatora rajdu.

(kontakt do koordynatora/kierownika będzie podany w dniu rajdu na odprawie technicznej)

11. W przypadkach szczególnych kierownik rajdu ma prawo do wycofania uczestnika z dalszej jazdy w sytuacji, gdy nie jest on fizycznie zdolny, aby ją kontynuować.

12. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu drogowym.

13. Polecenia Policji i służb organizatora są dla wszystkich uczestników wiążące. Nie dostosowanie się uczestnika do poleceń powoduje natychmiastowe wykluczenia uczestnika z rajdu.

14. Każdy powinien posiadać dokument tożsamości.

15. Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego

16. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

17. Uczestnicy rajdu biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu.

XIV. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

XV. Obowiązki organizatora

1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie rowerowym.

2. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.

4. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

5. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział.

6. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.

7. Organizator zapewni pięć punktów kontrolnych na trasie przejazdu i poświadczy przejazd uczestników przez każdy z nich.

8. Organizator przeprowadzi losowanie nagród wśród tych uczestników, którzy zgłoszą się w odpowiednim terminie na Rajd i udokumentują swój przejazd przez wszystkie punkty kontrolne.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w rajdzie na koszt i ryzyko uczestników

2. Każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie

3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem.

4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy zawodów oraz w przejeździe, w ramach rajdu rowerowego.

5. W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

6. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

7. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych.

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.